lundi 16 juin 2008

Santi Mantras


Om saha navatu saha nau bhunaktu
Saha viryam karavavahai tejasvi navadhitamastu
Ma vidvisavahai
Om Santi, santi, santih...

Aucun commentaire: